应用

Applife je aplikacija koju je razvio Ipsos,i koristi mobilni telefon za kvalitativna istra zivanja.

扎什托?

Mobilni telefon je posebno precizan u 2 konteksta istrazivanja:

Eksplorativna israzivanja:

 • Kontakt s potroa ç ima gdje god da jesu。
 • Kori š tenje mobilnih telefona potroa ç a za prikupljanje bogatstva podataka,kombinirajui tekst,emocije,lokaciju i slike.
 • Mose se kombinirati s detaljnim online dnevnicima ili upitnicima,radi dubljeg uvida u pona sh anja i stavove.

Dogaaji uzivo:

 • Dizajn u potpunosti koristi mobilni telefon kao ureaj za istra zivanja u realnom vremenu.
 • Kontekstualna pitanja usmjerena na razumijevanje iskustva。

Kako?

Ova Ipsos aplikacija omogui ava:

 • Otvorena pitanja
 • Odgovore u obliku teksta/slika i/ili 视频 snimki
 • 主持人 moze poticati sudionike
 • Sudionici mogu napraviti svoj profil
 • Sudionici mogu ostvariti me đusobnu i interakciju s 温和派
 • Svi zainteresirani od strane klijenta mogu pratiti sve aktivnosti u realnom vremenu

扎什到 jedinstveno?

Applife je u potpunosti dizajniran za kvalitativna istra zivanja: omogui ava kori š tenje teksta,slika,video snimki,GPS pozicioniranje。