Preuzimanje odgovornosti

Pristup Ipsos-a dru š tveno odgovornom poslovanju oduvijek sadr zi tri kljuna elementa-socijalni,dru š tveni i zivotnu sredinu。Ova informacija ne samo da nam pru š a uvid u mjerenje na š ih rezultata š irom svijeta,vec nam nam daje i osnovu da postanemo jos bolji.

Dru š tveno odgovorno poslovanje-opredjeljenje Ipsos-a gdje god da posluje|益普索 Zaklada
Politiko okruzenje|Volontiranje zaposlenih

Dru š tveno odgovorno poslovanje-opredjeljenje Ipsos-a gdje god da posluje

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos je bio prva istra zivaika kompanija na svijetu potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija (联合国全球契约)。

Od 2008。Osnovni cilj potpisnika Globalnog dogovora je akaktivnosti kompanija s deset univerzalnih principa pospolovanja iz podru ç ja ljudskih prava,radnih prava,za thite zivotne sredine i borbe protiv korupcije。Alati za upravljanje politikom dru š tveno odgovornog poslovanja ukljucu“Zelenu knjigu”,Ipsos Kodeks profesionalnog pona š anja,I "Knjigu politika i procedura",dopunjen Procedurom uzbunjivanja (举报程序)。

程序 je sastavljen 2008。Godine na osnovi tri glavna naela:

  • Pridr zavati se 10 Principa Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija;
  • Smanjenje š tetnih efekata na ziottnu sredinu;
  • Poveati nah dru š tveni utjecaj stvaranjem Ipsos Zaklade za obrazovanje djece i mladih u nepovoljnom poloaju š irom svijeta.

益普索-绿皮书

Ipsos Kodeks profesionalnog pona š anja

Preuzmite Ipsos Zelenu knjigu


益普索 Zaklada

益普索承担责任基金会

Ipsos je kompanija koja je posveena obrazovanju kroz svoju zakladu.Godine 2014。Grupa je pokrenula Ipsos zakladu kako bi ostvarila drustveni utjecaj tamo gdje se nalazi,s doprinosom od pola milijuna eura.Njegova misija je da provodi obrazovne programe za siroma š nu djecu i adolescente š irom svijeta.

益普索 Zaklada trenutno podržava 月 neprofitnih grupa koje 苏 uglavnom posvećene rekonstrukciji škola,podršci siromašnoj djeci 我 porodicama 小岛 je pomoć potrebna,曲 žive u teškim zdravstvenim,ekonomskim 我 socijalnim uvjetima。


Politiko okruzenje

益普索-喋喋不休-责任-政治-环境

Strategija rasta Ipsosa,kao me chunarodne kompanije,je da vodi rachuna o tome kako njene poslovne aktivnosti utjeu na ziotnu sredinu.

Ipsos je u mnogim zemljama uspostavio politiku za tite zevotne sredine da bi svoje tivemove u cinio na praksu smanjenja koli cine otpada,potron š nje energije i emisije š tetnih plinova.

CSR 2016


Volontiranje zaposlenih

益普索-承担责任-员工-志愿服务

Radi stavljanja naglaska na smanjenje na š eg utjecaja na š ivotnu sredinu i davanja doprinosa lokalnim zajednicama,mi imamo š iri Svjetski odobor na svakoj od na š ih glavnih lokacija (sastavljen od na š ih volontera), 我知道我是谁。

Dru š tveno odgovorne aktivnosti u svijetu: 51 od na š ih zemalja je razvila humanitarne * aktivnosti tijekom 2015.Godine。

* Izvor: “Preuzimanje odgovornosti”,在线 godinja anketa s menad zerima iz 73 zemlje koje predstavljaju 92% Ipsosovog poslovanja。
037.1-RCA-肯尼亚 Reema 公主-启动-历史-乳腺癌-癌症-意识-沙特妇女运动

Od 2008。益普索 godine u Keniji podržava Istraživačke klubove u Africi (非洲研究俱乐部)-(RCA) čiji je cilj upoznavanja srednjoškolaca s istraživanjima 我 ispitivanjima javnog mnijenja。

Prevencija i lijehenje raka u Saudijskoj Arabiji.Ipsos u Saudijskoj Arabiji podr zava kampanju za prevenciju i lijeenje raka dojke,koju su pokrrenuli chlanovi kraljevske obitelji.