Dotace ESF

ESF 操作程序

Poskytovatel dotace:MPSV chr
N á zev vzvy:Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Financování:ESF 操作程序
Doba trv á n í:Z á í 2017 a ä srpen 2019
N á zev projektu:Firemn í vzd ěl á v á n í zam ststnanc ů IPSOS,s.r.o.
Registra í n í í slo projektu:CZ.03.1.52/0.0/16_043/0005322


Struchnpopis:
D í ky projektu m í ze spolenost IPSOS,s.r.o.Realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance a zajišťovat 德 globální cíl firmy。娜 základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy,které přesně cílí 娜 zvyšování rozvoje pracovních znalostí,dovedností a kompetencí jak společnosti 益普索 (德 jejího 发生率 a。

Jak-problem projekt ee shi:
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí,dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele。

Cile projektu:
C í lem projektu je zv ššit ú rove-znalost í a dovednost í a zajistit tak soulad jejich kvalifikac í a kompetenc í s poadavky na vykonvané pracovn í innosti.

Poet osob zapojenchdo projektu (podpoenchosob): 47
Poet ú chastn í k (nebagateln í podpora): 47
Po è et ú chastn í k 54 54 +: 1