O n á s

Didier Truchot | 益普索

Pot řeba spolehlivch information í a podklda pro rozhodov á n í nebyla nikdy v tt ší,neje v d n í m rychle se m n í c í m svt ě。

V Ipsosu jsme pesv d ç eni,ze na š i klienti pot ebuj í V í ce nen z jen dodavatele dat.Pot řebuj í partnera,kter dodok á e poskytovat pesn é a relevantn í podklady pro inforvana rozhod nut í.

Proto na š i nadshen í experti neposkytuj í pouze nejpesn í j š í data,ale nabi í opravdov é porozum í n í spole ç nosti,trhu a lidem.

Vyu í v á me k tomu nejnov ěj í poznatky z oblasti v í dy,technologii í.Vyzn á v á me principy bezpe ç nosti,jednoduchosti,rychlosti a podstaty v á ci ve v š em,co d á l á me.

Nai klienti tak mohou jednat rychleji,chyt řeji a odv á n ji ji.

Nakonec,ú sp ch ch ju vlastn jjednoduch á pravda:
Nejlep š í rozhodnut í d á l á te,kdyz JSTE SI jisti

一定要加快速度 | 益普索确保变得更聪明 | 益普索一定要走得更远 | 益普索