Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave

P ö rkushtimi i Ipsos ndaj privatisis è dhe mbrojtjes s è tdhanave

Rregullorja e pr.Rgjithshme e mbrojtjes s.T.Dh.Nave e l.Shuar nga Bashkimi Europian (“GDPR”) Dhe hyr ê n ê fuqi ê 25 Maj,2018,anysht ä njap i mëtejshëm evolucionar n ê t ê e drejtave t ê privatit ê sis è s è secredve (pr ü r shembull,kufizime t ê forta rreth, të drejtën për 涂 harruar,dhe llojin sasinë personale ê të dhënave që mund të përdoren,Aksesi i t è dhnave dhe siguria,etj.),p ä rtej mbrojtjeve qu 一月 tashm 一月 prej koh ê sh n ü Bashkimin Europian dhe n ü shumvende t ü tjera t ü bots.[.]

Shkarkoni angazhimin e plot é Ipsos tek Mbrojtja e t é dh é nave dhe Mbrojtjes s é t é dh é nave


Ipsos 全球数据保护与隐私政策

作为其社会责任的一部分,Ipsos 致力于在国际上遵守数据保护法律、法规和规则。此数据保护策略 (“政策“或”数据保护策略”) 在全球范围内适用于 Ipsos 集团,并基于全球公认的数据保护基本原则。这项政策采用了欧盟的基本原则通用数据保护法规(“GDPR”) 作为 Ipsos 集团、其员工和供应商必须遵守的最低标准。[.]

下载完整的 Ipsos 全球数据保护和隐私政策