Zajednice

Zajednice (社区) omoguc ́avaju klijentima da u kreativnom okruzenju komuniciraju sa korisnicima svojih brendova u realnom vremenu.Oni vam poma zu u u izgradnji uvida,pokretanju inovacija i ostvarivanju uticaja kroz pristup public i eljnoj da pru zi uvide od zna chaja.

扎什托?

Nah pristup zasnovan na anga zovanju podsti è e prijatno okru zenje u kome lanovi zajednice govore iskreno i otvoreno,š to doubinvodi do dubinskog razumevanja potrošača i otkrivanja uvida。

Na š e zajednice mogu da se coriste za:

 • Osnovno razumevanje odrecene kategorije
 • Uzajamno stvaranje i formiranje ideja
 • Razumvanje potreba,pona š anja i stavova koji vode ka kupovini (购买路径)
 • Proizvoda
 • Analize trendova
 • Otkrivanje nezadovoljenih potreba potroa ç a

Kako?

Ipsos zajednice su device-不可知论者 i omogui ene su putem na š e platforme koja koristi najnoviju online tehnologiju.Koristec ́i š irok skup kvalitativnih i kvantitativnih istrazivakih alata,opseg zajednice moze da se prilagodi kako bi zadovoljio ciljeve odren og istra zivanja.

扎什对我来说怎么样?

Integracija je u sridi š tu na š eg pripusta,kako u okviru Ipsosa,tako i kroz partnerstvo sa organizijama na š ih klijenata。

 • Stro ç nost u actu: na š pristup povezuje istrazivanja u zajednici sa š irim kontekstom,okvirima i metologijama kako bismo osigurali vezu izmeu vi š e izvora podataka i strana。
 • Pristup zasnovan na anga zmanu (参与方法): Verujemo da je uspe š na zajednica zasnovana na integrisanju tvenih principa i naela anga zmana sa validiranim tehnikama istra zivanja, kako bi se stvorio jasan predlog ponude i za ispitanike i za klijente.
 • Inovativna Platforma: Naša 社区 platforma kombinuje najbolje od istraživačkih 翅我 funkcija,萨 interfejsom dizajniranim za optimalno angažovanje
 • Fleksibilna rešenja: Klijenti 摹古 da biraju između više rešenja zasnovanih 娜 obimu 我 poslovnim ciljevima,外径临时做 dugoročnih studija,kreativno da primene rezultate istraživanja。
 • Brzina i actu: Radimo kao produzetak tima na š eg klijenta i ponosni smo š to smo pravi partneri i pouzdani savetnici,pruzanjem kompletnih usluga i re š enja brzo i jednostavno。